mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie a památky

Historie

Obec Sobůlky leží 5 km severozápadně od Kyjova. Její vznik je spojován se založením osady, původně nazvané Sobolkovici již v 9.století.
Nejstarší osídlení území Sobůlek je doloženo již před šesti tisíci lety lidem tzv. kultury s lineární keramikou. Od té doby jsou již archeologicky prokázána téměř všechna časová období. Vedle kosterních či věcných nálezů svědčí o nejstarším osídlení pozůstatky keltských a středověkých hradisek a tvrzí na kopci "Vala", lokalita "U Jozífka", či tvrziště na "Tureckém kopci".

 

Pohled na Vala s hradiskem

Pohled na Turecký kopec a Vala

V ranném středověku byly Sobůlky jednou z největších osad Kyjovska. Polokočovný slovanský lid založil patrně v 9. století osadu jménem Sobolkovici, po svém zakladateli Sobolovi.

Záznam o majetku břeclavského kostela z r. 1131, kterému patřily dva lány v osadě Sobolkovici je nejstarší písemnou zmínkou o obci. Historické prameny uvádějí jako první vlastníky Sobůlek rod Dupníků v pol. 14. stol. Po nich se vystřídalo v držení vesnice mnoho šlechtických rodů, např.: páni z Boskovic, z Kunštátu, Zástřizlové, páni z Ludanic a Žerotínové. Po roku 1691 patřila obec milotskému panství.

V zemských deskách olomouckých z roku 1378 je poprvé zmiňován tzv. zemanský poplužní dvůr, v jehož držení se vystřídaly rody ze Zdětína, Dluhošové z Kopenic a Vojkovští. Největšího rozmachu zemanský dvůr zažíval za života zámožné majitelky Heleny Dluhošové-Lévové, známé jako baronka Lévová.

Přibližně do 18. stol. byly i Sobůlky, stejně jako celé území Moravy, terčem cizích vojsk. Nejvíce patrně v letech 1468-71 za válek Matyáše Korvína s králem Jiřím z Poděbrad. Již zmíněné místní tvrze se pro svou dobrou viditelnost staly cílem nepřátelských vojsk, kterým zřejmě neodolaly. Roku 1605 Bočkajovci vypálili Kyjov a okolních 12 vesnic. Podle ústního podání pamětníků byl tehdy vypálen i sobůlský klášter, či kostelík, modlitebna nebo kaple. Slovanský klášter, který měl stávat na místě dnešní trati "Klášteříky", měl sloužit mladým dívkám jako místo ticha a klidu. Dodnes kolují o tomto místě dohady. Válečné útrapy se Sobůlkám nevyhnuly ani za války třicetileté. Docházelo k drancování domů a zásob jejich obyvatelů. Později na území obce přitáhla také turecko-tatarská vojska vezíra Achmeda Kiupriliho. Odtud pravděpodobně pochází mylný název tvrziště v trati "Binky" -  "Turecký kopec", jako mohyly navršené nad hrobem tureckého náčelníka.

Od roku 1664 užívala obec se svolením vrchnosti práva pečeti.

Pozdrav ze Sobůlek z r. 1920

Pohled Sobůlek

Od 18. stol. nebyly již Sobůlky ohrožovány útoky. Počet obyvatel se postupně rozrůstal a vzhled vesnice se měnil. Uklidnění poměrů v Sobůlkách a jejich růst v této a pozdější době mapují i historické prameny. Autoři místních publikací zmiňují starou pamětní knihu z roku 1692, napsanou kyjovským farářem Janem Ignácem Mochnickým. V 18. století byl velkou hrozbou pro obyvatele výskyt moru hospodářských zvířat. Teprve roku 1849 přikročila vrchnost z Milotic k úplnému zrušení poddanství. K dopravnímu spojení vesnice s královským městem Kyjovem došlo v letech 1894 - 96 postavením silnice ze Sobůlek po silnici okresní vedoucí do Strážovic. Roku 1899 byla původní školní budova z roku 1794 rozšířena přístavbou, kterou prováděl stavitel Gustav Sonevend z Kyjova. V obci fungovaly obě tělocvičné jednoty, Orel i Sokol. Tyto byly jak nositeli pokroku, tak se také zasloužily o udržování místních tradic, jako byly místní slavné Martinské hody a jiné.

Stará budova základní školy

První světová válka znamenala období neustálých rekvizicí potravin a zvířectva. I občané Sobůlek se aktivně zapojili do válečných akcí. Bylo zde 15 legionářů, zahynulo 18 občanů. Za světové války došlo k přestavbě bývalé sýpky u zvonice v nynější kapli.

Pohled na Formanovu hospodu Pohled na kapli
Pohled na část Dolního konce Pohled na hostinec U Sevrínů

Za první republiky byla v obci zřízena elektřina (1932 - 36), znovu přistavena škola (1935) z důvodu potřeby 4 třídy. Za Druhé světové války bojovali v zahraničním vojsku 3 vojáci. Obec byla opět postižena hlavně povinnostmi odvádění dávek. Mladí povinně odcházeli na práce do Říše. Nejvíce příkoří pocítily osoby romské národnosti, které ve většině skončily své životy v koncentračních táborech. Jeden člověk byl popraven. Obec osvobodila rumunská vojska 28. dubna 1945. Po válce byl zaveden místní rozhlas  a otevřena mateřská škola, obě roku 1947.

V období Československé socialistické republiky pokračuje postupný růst vesnice, kdy počet obyvatel graduje na počátku 70-tých let přes číslo 1030. V rámci "akcí Z" a jiných vyrostla v centru autobusová čekárna (1952 - 53), kravín JZD na kraji obce od Kyjova (1956), vznikla dobrovolná sportovní organizace Sokol - oddíl kopané (1957). Roku 1966 došlo k přístavbě nového sálu pohostinství, který dosud slouží většině kulturních akcí v obci. Roku 1967 byl rozšířen místní hřbitov pocházející z roku 1884. V květnu roku 1970 byl v centru obce odhalen pomník obětem první a druhé světové války. V letech 1969 - 73 byla postavena nová škola, téměř současně vyrostla na části bývalého zemanského dvora prodejna Jednoty.

Stavba budovy nové základní školy Nová základní škola
Stavba prodejny Jednoty Jednota dnes

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století byla vystavěna v jižní části obce, v trati "Fleky", nová budova pro mateřskou školu. Tato však pro svůj účel nebyla nikdy využívána protože potřeby MŠ dostatečně pokrývá budova základní školy, jejíž součástí mateřská škola dnes je. Zmíněná budova slouží nyní jako dílna pro výrobu technického skla a potisk.

Bohatá historie Sobůlek, staré rody, rozvoj i pohromy, kultura, škola, nářečí, pověsti, kroje, zvyky a tradice, od pravěku až téměř po současnost, jsou zachyceny v  krásné národopisné studii "Sobůlky", kterou napsal bývalý řídící učitel Vincenc Vozar. Tato kniha byla doplněna o některé fotografie s komentáři ze současnosti a znovu vydána v roce 1998.

Pohled na náves v zimě

Památky a kulturní hodnoty obce

V katastrálním území obce se nachází řada historických kulturních památek a církevních staveb jako jsou, kaple, sochy, kříže a kapličky, z nichž nejvýznamnější je barokní socha sv. Jana Nepomuckého z  r.1721, kaplička sv. Heleny z  r.1734, vystavěná rodem Dluhošů a  barevně zdobený kříž z 19. stol. umístěný před průčelím kaple  zasvěcené P. Marii Nejsvětějšího srdce. V tichém lesním zákoutí v severozápadní části obce se nachází hřbitov jehož malebné okolí mu dává důstojný ráz.

1. Památkově chráněné objekty

Do Ústředního seznamu kulturních památek ČR jsou zapsány:
socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1721; st. parcela č. 3489/1 u kaple P. Marie; rejstř. č. 2383
kaple; st. parcela č. 294; rejstř. č. 2384; (kaple u Hrubého lesa)
kaple sv. Heleny; st. parcela č. 148/1; rejstř. č. 2385; (Dluhošovská kaplička)
Dřevěný kříž z r. 1871; st. parcela č. 3489/1; rejstř. č. 2386; (na návsi před kaplí)
hradisko "Vala"; st. parcela č. 3425/1; rejstř. č. 2387

Celkový pohled po restaurování Sv. Jan
Kaplicka sv. Heleny na východní straně obce

 

 

Socha sv. Jakub u kaple

Kaplička u Hrubeho lesa

Kaplička u Hrubého lesa

Kříž u kaple

2. Památky místního významu

Kaple P. Marie Nejsvětějšího srdce z r. 1914; obdélníková stavba na návsi; p.č. st. 216
Kaplička sv. Barbory na Budovníkách, na JZ okraji katastru; parc. č. 3512
Socha sv.Jakuba u kaple P. Marie; st. parcela č. 3489/1
Litinový kříž na kamenném podstavci; před vstupem na hřbitov; parc. č. 3476/1
Kamenný kříž z r. 1897; v jižní části obce naproti domu st. pl. 68; parc. č. 3489/27
Kamenný kříž z r. 1901; východně od obce na jižním okraji Hrubého lesa; parc. č. 1408
Kamenný kříž z r. 1942; v trati Padělky východně od obce u polní cesty; parc. č. 145
Kamenný kříž z r. 1946; JZ od obce u polní cesty; parc. č. 3487/1
Dřevěný kříž; severně od obce u polní cesty do Ostrovánek; parc. č. 1040
Památník padlým; severně od objektu obecního úřadu; parc. č. 3489/47

Kaple Kaple
Kaplička sv. Barbory Sv. Jakub
Hlavni kříž na hřbitově Kříž u Petra a Pavla v Novosádech
Kříž na Padělkách Dřevěný kříž v Kameníkách - starý

Kříž na Dolním konci

26. 7. Anna

Zítra: Věroslav

SVOZ ODPADU

Lichý týden - směsný KO

Sudý týden - bio 

 

Plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku 2021 - 2023.pdf

Obnova litinového kříže z roku 1851.docx 

 

Pořízení traktoru pro lesní hospodářství.doc

Pořízení lesnického traktoru.jpg

 

Výměna svítidel VO v obci Sobůlky.doc

 

Protipovodňová opatření obce Sobůlky.doc

 

Program rozvoje obce Sobůlky

PRO Sobůlky.pdf

 

Protipovodňový plán obce Sobůlky

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/sobulky/

 

Hasičský záchranný sbor

http://krizport.firebrno.cz/

 

Pálení klestí

https://paleni.izscr.cz/

 

Obecní knihovna, webové stránky

Kultura

Ženský sbor GALÁNEČKY, webové stránky

Kultura

Volnočasový klub pro děti

Zajímavosti

 

Pohlednice obce

  Untitled-Scanned-01.jpg

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.sobulky.cz

Registrujte se zde

Kyjovské slovácko v pohybu

KSVP logo.jpg

 http://www.kyjovske-slovacko.com

 

Nabídky práce

http://cz.jooble.org/

Práce Jižní morava

PraceJizniMorava.pdf

Územní plán obce

základní informace

 

Kulterně, sportovně vzdělávací centrum -provozní řád, ceník

Kultura

Mikroregion BABÍ LOM: webové stránky a facebookový profil

Zajímavosti

 

Psí detektiv

Psí detektiv.gif

 

Adresář organizací pomáhajících občanům Kyjovska

Důležité kontakty

Vyhledávač práce

Důležité kontakty

Geomapa Sobůlky

Mapa a jízdní řády

d -Test

www.dtest.cz
obesilani-obci-leden-2013-banner-800x219-3-2.jpg

Kulturně sportovně vzdělávací centrum

 

Regionální Informační Servis

www.mestaobce.cz

Fulltextové vyhledávání

Návštěvnost stránek

173928